Walne Zebranie Członków SAR

Walne Zebranie Członków to najwyższa władza Stowarzyszenia. Zwoływane jest przynajmniej raz do roku, a jego zadaniem jest przede wszystkim kształtowanie polityki, strategii działania i budżetu SAR. Ponadto, Walne wybiera poszczególne organy Stowarzyszenia: Zarząd i Sąd Koleżeński, udziela pokwitowania ustępującej Radzie Nadzorczej, decyduje o przyjęciu nowych członków, a także odpowiedzialne jest za kształtowanie opinii i poglądów przeznaczonych do publicznej wiadomości.

Zarząd SAR

Członkowie Zarządu zostają wybierani podczas Walnego Zebrania Członków na dwuletnią kadencję. Zarząd odpowiada za strategię, organizowanie i koordynowanie działalności oraz odpowiedzialny jest za budżet Stowarzyszenia. Ponadto rolą Zarządu jest przedstawienie WZC SAR kandydatów na członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu SAR:

Dariusz Andrian - Chief Executive Officer, VML POLAND

 

Członkowie Zarządu:

Piotr Piętka – Publicis Media Poland

Małgorzata Węgierek - Havas Media Group Poland

Szymon Walkiewicz - Walk

Michał Wronecki - Brasil

Maciej Waligóra – Gutenberg Networks Warszawa

Anna Pańczyk – Grey Group Poland

Marcin Jeziorski – Scholz & Friends

 

Rada Nadzorcza SAR

Członkowie Rady Nadzorczej SAR, wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Członków na dwuletnią kadencję. Rada kontroluje działalność pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu, kontroluje działalność finansową i gospodarczą, sporządza sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i stawia wniosek o udzielenie mu absolutorium.

 

Członkowie Rady Nadzorczej SAR:

Katarzyna Łakińska – V&P Group

Igor Kaleński – BBDO Warszawa

Izabela Albrychiewicz – Wavemaker Poland

Rafał Ciszewski – K2

 

Sąd Koleżeński SAR

Członkowie Sądu Koleżeńskiego SKM SAR, wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Członków na trzyletnią kadencję. Sąd Koleżeński rozpatruje zgodność postępowania członków Stowarzyszenia i kandydatów ze Statutem SKM SARoraz dobrymi obyczajami komunikacji marketingowej.

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego SAR:

Renata Wasiak - Sosnowska - CEO Havas Media

Jakub Bierzyński - Prezes OMD

Anna Lubowska - CEO GroupM

Grażyna Skarżyńska - Partner i Managing Director GOOD Company

Zofia Sanejko - Wiceprezes Zarządu i Media Buying Director Universal McCann