Walne Zebranie Członków SAR

Walne Zebranie Członków to najwyższa władza Stowarzyszenia. Zwoływane jest przynajmniej raz do roku, a jego zadaniem jest przede wszystkim kształtowanie polityki, strategii działania i budżetu SAR. Ponadto, Walne wybiera poszczególne organy Stowarzyszenia: Zarząd i Sąd Koleżeński, udziela pokwitowania ustępującej Radzie Nadzorczej, decyduje o przyjęciu nowych członków, a także odpowiedzialne jest za kształtowanie opinii i poglądów przeznaczonych do publicznej wiadomości.

 

Zarząd SAR

Członkowie Zarządu zostają wybierani podczas Walnego Zebrania Członków na dwuletnią kadencję. Zarząd odpowiada za strategię, organizowanie i koordynowanie działalności oraz odpowiedzialny jest za budżet Stowarzyszenia. Ponadto rolą Zarządu jest przyjmowanie agencji na poczet członków zwyczajnych oraz wspierających SAR. 

 

Prezes Zarządu SAR:

Dariusz Andrian - Chief Executive Officer, VMLY&R

 

Członkowie Zarządu:

Ewa Wolska-Rzewuska - Saatchi & Saatchi 

Joanna Czekaj - Group One

Piotr Piętka – Publicis Media Poland

Maciej Waligóra – Gutenberg Networks Warszawa

Marcin Jeziorski – MediaCap

Adrian Kawecki - MindShare

 

Rada Nadzorcza SAR

Członkowie Rady Nadzorczej SAR, wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Członków na dwuletnią kadencję. Rada kontroluje działalność pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu, kontroluje działalność finansową i gospodarczą, sporządza sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i stawia wniosek o udzielenie mu absolutorium.

 

Członkowie Rady Nadzorczej SAR:

Izabela Albrychiewicz – GroupM

Marcin Gaworski - 180heartbeats

Paweł Kastory - DDB

Michał Kazimierczak - Heart&Brain

 

Sąd Koleżeński SAR

Członkowie Sądu Koleżeńskiego SKM SAR, wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Członków na trzyletnią kadencję. Sąd Koleżeński rozpatruje zgodność postępowania członków Stowarzyszenia i kandydatów ze Statutem SAR oraz dobrymi obyczajami komunikacji marketingowej.

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego SAR:

Renata Wasiak - Sosnowska - CEO Havas Media

Jakub Bierzyński - Prezes OMD

Stanisław Mencwela - Corporate Profiles Consulting

Maciej Korobacz - Just