POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W STOWARZYSZENIU KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR 

DOTYCZĄCA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONY INTERNETOWE 

  

§ 1. Wstęp 

  

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (dalej zwane: „SAR”) danych osobowych osób korzystających ze wszystkich stron internetowych SAR, w tym stron internetowych konkursów i projektów realizowanych przez SAR, w szczególności: https://sar.org.pl/ , https://portfolio.sar.org.pl/  ,  https://awards.effie.pl/ , https://konkursy.sar.org.pl , https://ktr.org.pl/ , https://imaginationday.pl , https://www.canneslions.com/ , https://innovation.sar.org.pl/#!/ , http://kpr.sar.org.pl/ , http://polskiklubbrandingu.pl/ , https://www.mapa-marek.pl/ , https://ktlg.pl/ , http://startup.sar.org.pl/ , https://awards.effie.pl/mbs/ , http://www.szkolamarki.sar.org.pl/ https://kae.com.pl/ , http://dobryprzetarg.com.pl/  (dalej zwanych: „Użytkownikami” i zbiorczo „Stroną”). 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO SAR przekazuje Użytkownikom następujące informacje z zakresu ochrony danych osobowych: 

  

I   Administrator: 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej -prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000177032. 

  

II   Cele, kategorie danych osobowych i podstawy przetwarzania: 

SAR przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), który stanowi: 

 1. zarządzanie Stroną, 

 1. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i Użytkowników, 

 1. prowadzenie analiz statystycznych, m.in. w Google Analytics, 

 1. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do SAR lub informowania o zagrożeniach dla prywatności. 

  

Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mailowy, miejsce zatrudnienia, stanowisko, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy, numer IP, lokalizacja, odwiedzane strony internetowe (zainteresowania). 

Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

Strona korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics, Google Ads, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z zasadami Google dot. zbierania danych w celu realizacji usługi - https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

  

III   Zabezpieczenie danych osobowych: 

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników SAR wdrożyła techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem, utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań. 

  

IV   Odbiorcy danych osobowych: 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach swojej działalności SAR powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów. Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

V    Okres przechowywania danych: 

Nie ma jednolitego limitu czasowego przetwarzania danych osobowych. SAR będzie przetwarzać dane osobowe przez następujący czas: 

 1. analizy aktywności na Stronie i prowadzenia analiz statystycznych – do chwili utraty przez nie przydatności dla SAR, 

 1. zarządzania Stroną – do czasu utraty przydatności tych danych, 

 1. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i Użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych, 

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do SAR lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności –  do czasu upływu terminów przedawnienia. 

  

VI   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Użytkownikom przysługuje: 

 1. Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych. 

 1. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych). 

 1. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważają, że SAR nie ma prawa ich przetwarzać. 

 1. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważają, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, a przy tym nie chcą, żeby SAR je usunęło, bo są im potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu. 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli SAR wykaże, że jego uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia Użytkownika lub że jego dane są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkownika. 

 1. Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które zostały dostarczone SAR na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturowanym formacie (np. xml) albo można je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych. 

 1. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego. 

 1. W przypadku, gdy dane są przetwarzane przez SAR na podstawie zgody, można cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez SAR tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca taką możliwość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem. 

  

Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie SAR, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: rodo@sar.org.pl. W przypadku zgłoszenia osobistego w siedzibie SAR można skorzystać z gotowego formularza dostępnego na recepcji. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez SAR. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez SAR, SAR informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.