2017-02-13_1547

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie Marketingowe SAR w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.

 

Termin realizacji:  01.09.2016 r. -  31.08.2019 r.

 

Wartość projektu:2 050 281,80 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE:

1 647 606,00 PLN

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego małopolskich przedsiębiorstw poprzez realizację działań promujących małopolską gospodarkę za granicą oraz udzielenie bezpośredniego wsparcia 90 przedstawicielom małopolskich firm, ułatwiającego im skuteczne konkurowanie na rynkach międzynarodowych.

 

Do realizacji celu głównego projektu będzie prowadzić realizacja następujących celów szczegółowych:

 1. objęcie bezpośrednim wsparciem w postaci warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu działalności na rynkach międzynarodowych 90 (55K, 35M) przedstawicieli małopolskich przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie działalności eksportowej;

 2. organizacja wizyty studyjnej dla 10 dziennikarzy polskich i 10 zagranicznych;

 3. opracowanie Mapy Marek regionu Małopolska – narzędzia mierzącego i prezentującego potencjał ekonomiczny małopolskich marek oraz skalę ich oddziaływania na region oraz markę kraju;

 4. realizacja kampanii promocyjnej w prasie krajowej i zagranicznej;

 5. opracowanie analiz dla 7 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz branż kluczowych dla małopolskiego eksportu w zakresie warunków wejścia i działalności na wybranych rynkach europejskich;

 6. organizacja 3 konferencji krajowych i 2 zagranicznych dla przedsiębiorców małopolskich i zagranicznych, służących prezentacji i promocji oferty gospodarczej regionu  oraz nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.

 

Planowane efekty projektu:

 1. 90 przedsiębiorstw MSP z województwa małopolskiego otrzyma wsparcie niefinansowe
 2. 90 przedsiębiorstw MSP z województwa małopolskiego otrzyma wsparcie w zakresie internacjonalizacji działalności
 3. 4 zrealizowane przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze krajowym
 4. 4 zrealizowane przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze
 5. międzynarodowym
 6. 20 kontaktów biznesowych nawiązanych przez przedsiębiorców MSP województwa małopolskiego

 

Grupa docelowa projektu:

 1. 90 przedstawicieli małopolskich firm MSP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (zweryfikowani na etapie rekrutacji na podstawie PKD),którzy spełniać będą łącznie następujące kryteria:

a)    średnie przedsiębiorstwo („MŚP”), które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

b)    małe przedsiębiorstwo (MŚP), które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

c)    mikroprzedsiębiorstwo (MŚP), które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

d)   posiadający plany lub strategie wejścia na rynki zagraniczne, które zobowiązani są dostarczyć na etapie rekrutacji.

e)    uprawnieni są do korzystania z pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.1)

 

Oddziaływaniem projektu objęte będą także pozostałe grupy interesariuszy: przedsiębiorcy, nie biorący udziału w projekcie, przedstawiciele województwa, przedstawiciele mediów polskich i zagranicznych, mieszkańcy Małopolski.

 

Więcej na  www.mapa-marek.pl

 

Portal AdAid.eu

grant-NIW-informacja