REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleniach on-line organizowanych przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
 2. Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
   

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (SAR).
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (na adres: szkolenia@sar.org.pl) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 6. Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej SAR.
 7. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział, korzystając z komputera (tabletu), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym i z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 8. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym (Evenea) i/lub wypełnienie i odesłanie skanu formularza, przesłanego przez Organizatora, na adres: szkolenia@sar.org.pl.
 9. Strona Organizatora – strona: https://sar.org.pl/.
   

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty publikowanej na stronie internetowej, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner, informacje na social mediach).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem na adres: szkolenia@sar.org.pl  i dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. SAR zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 4. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od SAR drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
   

§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie internetowej, w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu i noclegów, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Opłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na konto nr: 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684 po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 7. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 8. Link do spotkania on-line zostanie udostępniony przez Organizatora wyłącznie tym Uczestnikom, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.
   

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator w przypadku odwołania szkolenia poinformuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Wiadomość dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
   

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: szkolenia@sar.org.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go realnymi, poniesionymi przez SAR, kosztami organizacji szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.
   

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej). Reklamacja może dotyczyć w szczególności: spełnienia założonych celów szkolenia, zapewnienia komfortowych warunków pracy, posiadania przez prowadzącego wiedzy merytorycznej dotyczącej zagadnień szkoleniowych, zrealizowania zakresu merytorycznego szkolenia i innych warunków umowy.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
 • pisemnie na adres: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (osobiście lub listownie),
 • na adres e-mail: szkolenia@sar.org.pl.
 1. Organizator zapewnia formularz reklamacji, którego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku szkoleń otwartych reklamację składa Uczestnik, a w przypadku szkoleń zamkniętych Klient lub Uczestnik.
 3. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy, a o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Organizator ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, Organizator wezwie składającego reklamację do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez składającego reklamację. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu, o którym mowa w ust. 6.
 7. Organizator może uznać reklamację za bezzasadną lub zasadną (w całości lub części). W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zaproponuje formę rekompensaty (np. powtórzenie szkolenia w innym terminie, zniżkę na kolejne szkolenie, realizację dodatkowej formy wsparcia uzupełniającej szkolenie, zwrot kosztów szkolenia, w określonej przez Organizatora wysokości).
 8. W przypadku kwestii nieopisanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdzie Kodeks Cywilny.
    

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora jako administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i usługi szkoleniowej.
 • Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres i inne dane osobowe podane przez Uczestnika („Dane").
 • Dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia realizacji umowy lub do czasu wymaganego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika lub Klienta.
 • Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi zewnętrzne: usługi informatyczne, usługi księgowe, itd.
 • Podstawą przetwarzania Danych jest  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
  • złożenia sprzeciwu  wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
  • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem,
 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: rodo@sar.org.pl

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.