Budowanie-i-zarzadzanie_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego budowania i zarządzanie zespołem projektowym, w tym określania struktury zespołu zgodnie z potrzebami projektu marketingowego, stawiania celów, zadań uwzględniających zasady współpracy i kształtowanie relacji z zespołem, delegowanie zadań, wsparcia pracy zespołu projektowego, monitorowania jakości i efektów realizowanych zadań w odniesieniu do celów i harmonogramu projektu marketingowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Trzydniowe

2500 zł

CEL EDUKACYJNY

 • Określanie celu działań zespołu / projektu marketingowego.
 • Optymalna struktura zespołu zgodnie z potrzebami projektu marketingowego.
 • Zakres odpowiedzialności, zadania i zasady współpracy w zespole.
 • Monitorowanie sposobu, terminów i jakości realizowanych zadań zespołu w odniesieniu do celów i harmonogramu projektu marketingowego.
 • Sposoby zarządzania zespołem projektowym odpowiednio do jego specyfiki.
 • Wspieranie prac zespołu projektowego, zarządzając komunikacją, motywacją i stresem, mając na względzie jego różnorodność (wiek, osobowość, różnice kulturowe) .
 • Udzielanie konstruktywnego feedbacku.

PROGRAM

 1. Cele zespołu vs cel w projekcie marketingowym – jak definiujemy cele zespołowe w kontekście celów projektu marketingowego, miary sukcesu (KPIs) i narzędzia wspierające ocenę realizacji. Brief jako narzędzie do określenia oczekiwań wobec pracy zespołu w projekcie.
 2. Planowanie zasobów, harmonogramu procesu i metod monitorowania postępu prac w projekcie (kluczowe zasoby, kamienie milowe, zadania w ramach poszczególnych etapów, tworzenie harmonogramu i narzędzia wspierające).
 3. Kluczowe strony biorące udział w projektach marketingowych (wybór partnerów wewnętrznych, zewnętrznych - obecnych i nowych/przetarg/kontekst Białej Księgi) + dodatkowe możliwości wzmocnienia zespołu projektowego (konsultanci, interim managerowie, outsourcing z firm współpracujących).
 4. Określenie zakresu odpowiedzialności każdej ze stron biorącej udział w procesie (tzw. roles & responsibilities) oraz KPIs.
 5. Rola menedżera / lidera projektu - kluczowe kompetencje w zespole projektowym – różnica lider vs menedżer, kluczowe kompetencje lidera zespołu do efektywnej pracy przy projektach.
 6. Zarządzanie komunikacją, motywacją i stresem – zarządzanie ryzykiem, komunikacją i minimalizowanie stresu, zarządzanie motywacją w kontekście różnorodności w zespole, współpraca zespołowa w warunkach pracy zdalnej (technologia jako wsparcie i bariera dla lidera w zarządzaniu pracą zespołu projektowego).
 7. Ogólne omówienie różnych modeli zarządzania projektami (typowe modele z obszaru komunikacji marketingowej, model ASPIRE, model Agile etc.).
 8. Siła różnorodności zespołu (różnice pokoleniowe jako ważny czynnik zarządzania grupą projektową i w relacji z odbiorcą projektu; różnice osobowościowe i wpływ na efektywną współpracę w projekcie; różnorodność kulturowa w zarządzaniu projektami międzynarodowymi).
 9. Feedback jako narzędzie w pracy z zespołem – istota konstruktywnego feedbacku przy współpracy nad projektem i zarządzaniem pracą zespołu.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

Ma usystematyzowaną wiedzę w obszarze procesowego podejścia do budowania i zarządzania zespołami projektowymi, tj.:

 • Definiuje cele projektu marketingowego w zależności od jego specyfiki, dobiera odpowiednie miary sukcesu na poziomie operacyjnym (KPIs).
 • Określa sytuację wyjściową projektu - w tym zasoby, którymi dysponuje i których potrzebuje do realizacji projektu marketingowego.
 • Tworzy harmonogram projektu, określając w nim poszczególne etapy, zadania oraz kamienie milowe wyznaczające proces realizacji projektu, a których wynik zrealizuje zakładane cele projektu marketingowego.
 • Definiuje i wybiera kluczowych partnerów merytorycznych, optymalnych dla realizacji danego projektu marketingowego (w tym świadom jest kluczowych kompetencji potrzebnych przy realizacji projektu oraz ogólnych założeń dot. przetargów w obszarze marketingowym, a także ma świadomość istnienia eksperckich źródeł zewnętrznych, z których może skorzystać w projekcie).
 • Określa role i obowiązki (tzw. ”roles & responsibilities”) w zespole projektowym.
 • Dobiera sposób zarządzania pracą zespołu do potrzeb / specyfiki projektu.
 • Prognozuje ryzyka oraz określa sposoby ich ograniczenia w projekcie.
 • Kreuje / wybiera narzędzia do monitoringu postępu prac w projekcie.

Ma usystematyzowaną wiedzę w obszarze kluczowych „kompetencji miękkich”, niezbędnych do budowania i zarządzania zespołami (projektowymi), tj.:

 • Uwzględnia w sposobie zarządzania zespołem projektowym różnice pokoleniowe, osobowościowe i kulturowe oraz wynikające z nich różne oczekiwania/potrzeby, mające wpływ na utrzymanie motywacji w zespole.
 • Potrafi zdefiniować kluczowe kompetencje i rolę menedżera / lidera projektu, a także określić cechy optymalnego zespołu.
 • Potrafi udzielić konstruktywnego feedbacku.
 • Określa potencjalne ryzyka, które mogą zdarzyć się w ramach pracy zespołu nad projektem i poprzez zarządzanie nimi zarządzić stresem w zespole projektowym.
 • Potrafi dobrać optymalne dla swoich potrzeb narzędzia wspierające proces monitoringu postępu prac zespołu.

ZAPRASZAMY

Przedstawicieli kadry zarządzającej, menedżerów średniego szczebla, menedżerów projektów.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY