Planowanie-projektu-marketingowego_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego definiowania celów i wskaźników (KPI) projektu oraz dobierania narzędzi i metod zgodnie z jego założeniami, definiowania szczegółowych działań i zadań oraz kompetencji zespołu niezbędnych do ich realizacji, szacowania budżetu projektu oraz planowania, w tym wyznaczania kamieni milowych ,identyfikowania ryzyk oraz znajomości metod zapobiegania ich wystąpieniu lub minimalizowania skutków.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Trzydniowe

2500 zł

CEL EDUKACYJNY

 • Planowanie harmonogramów i budżetów, a następnie monitorowanie postępów/realizacji
 • Określanie celów projektu i kryteriów sukcesu, a następnie monitorowanie wskaźników realizacji (KPI)
 • Raportowanie i korygowanie w zależności od okoliczności i ustaleń z klientem
 • Efektywne/skuteczne zarządzanie czasem swoim oraz innych członków projektu
 • Tworzenie zespołów projektowych, ustalanie zakresu odpowiedzialności oraz określanie metod i kanałów komunikacji z nimi (w tym też z klientem)
 • Identyfikacja ryzyk mogących towarzyszyć realizacji projektu
 • Dobieranie dostawców i koordynowanie realizacji zamówień
 • Ewaluacja projektów z uwzględnieniem wyciągania wniosków do realizacji kolejnych projektów.

PROGRAM

 1. Wstęp do planowania projektów marketingowych – czym jest współczesny marketing, o jakich elementach współczesnego marketing mixu musimy pamiętać, planując projekt marketingowy, typy projektów marketingowych, jakich zasobów potrzebujemy do ich realizacji oraz jak radzić sobie z ich ograniczeniami.
 2. Cel w projekcie marketingowym – jak definiujemy cele marketingowe oraz miary sukcesu (KPIs) w projekcie marketingowym? Jakie narzędzia wspierają ocenę realizacji?
 3. Interesariusze, modele współpracy i zarządzanie projektami marketingowymi – kluczowe strony w projekcie marketingowym, kluczowe kompetencje w zespole projektowym, zadania lidera projektu, określanie ról i obowiązków w zespole projektowym, możliwe metody współpracy w zespole projektowym, monitorowania postępu prac i komunikacja dot. projektu.
 4. Brief – podstawa do rozpoczęcia pracy w zespole projektowym oraz punkt odniesienia do oceny realizacji przy podsumowaniu efektów działań, co powinien zawierać, aby rekomendacja odpowiadała lepiej na wyzwania marki.
 5. Planowanie projektów marketingowych w praktyce - kamienie milowe, zadania w ramach poszczególnych etapów, tworzenie harmonogramu i narzędzia wspierające (omówienie ogólnego schematu i praktyczne wykorzystanie wiedzy do zaplanowania różnych typów projektów marketingowych).
 6. Ryzyka w projektach marketingowych – definiowanie możliwych ryzyk w projektach i sposobów ich minimalizowania (w tym m.in. monitorowanie postępu prac w projekcie).
 7. Planowanie i zarządzanie budżetem jako ważna składowa całości projektu marketingowego - kosztorysowanie różnego rodzaju projektów marketingowych, budowanie P&La i zarządzanie przez P&L.
 8. Wysokość budżetu a rola marki w portfelu – określenie roli marki w portfelu ma bezpośredni wpływ na sposób finansowania aktywności dla danej marki. Moduł ten w całości poświęcony jest na omówienie różnych ról marek i wynikających z tego konsekwencji. Część teoretyczna kończy ćwiczenie, w którym próbujemy przyporządkować role znanym markom w ramach jednej kategorii/organizacji.
 9. Składowe budżetu marketingowego oraz wybrane metody ustalania jego wysokości – w tym module omawiamy wybrane metody tworzenia budżetu marketingowego wraz z preferencjami (dyrektora marketingu, finansów, sprzedaży, prezesa). Poruszamy również nowoczesny model Zero Based Budget, który wymusza na marketingu krytyczne myślenie oraz dyscyplinę w wydatkach.
 10. Rachunek zysków i strat w teorii – omówienie poszczególnych elementów rachunku zysków i strat – teoria. Moduł ten w całości poświęcony jest wytłumaczeniu, co oznacza każda linia P&L oraz na które elementy ma wpływ dział marketingu i w jaki sposób może tymi kosztami zarządzać.
 11. Rachunek zysków i strat w praktyce - Proste ćwiczenia utrwalające zrozumienie rachunku zysków i strat i wpływu marketingu na jego elementy.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Definiuje cele marketingowe i wskaźniki sukcesu (KPI) w projekcie.
 • Planuje proces komunikacji marketingowej, w tym określa potrzebne zasoby.
 • Planuje harmonogram działań wraz z kluczowymi milestones dla projektu.
 • Przygotowuje rekomendację optymalnego zespołu interesariuszy niezbędnych do efektywnej realizacji projektu marketingowego w oparciu o kluczowe kompetencje.
 • Potrafi określić role i odpowiedzialności w zespole projektowym, a także dobrać odpowiednio metodę współpracy i zarządzania projektem do jego specyfiki.
 • Potrafi stworzyć / zweryfikować brief dla projektu komunikacji marketingowej.
 • Identyfikuje ryzyka oraz metody radzenia sobie z nimi.
 • Określa i rozumie rolę marki w portfelu firmy.
 • Określa elementy budżetu marketingowego.
 • Stosuje wybrane metody kształtowania budżetu marketingowego.
 • Potrafi wytłumaczyć, co to jest rachunek zysków i strat marki (P&L).
 • Określa, na które elementy rachunku zysku i strat wpływa marketing.
 • Przeprowadza proste kalkulacje dla wybranych aktywności marketingowych.
 • Planuje i uzasadnia budżet dla wybranego projektu marketingowego.

ZAPRASZAMY

Pracowników Działów Obsługi Klienta w podmiotach z sektora małych i średnich Agencji Reklamowych oraz Digitalowych. Pracowników na stanowiskach: Account Executive, Account Manager, Account Supervisor, Project Manager, Project Lead, a także pracowników po stronie marketerów, będący członkami tzw. „zespołów wspierających” zespół marketingu.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych