STRONA_ARTYKULU_CO NOWEGO_02

Konferencja EMRO, Cascai, maj 2022 roku

EMRO – European Media Research Organization – została założona w 1960 roku przez Rene Dubois (CESP) z założeniem, że organizacja ta będzie rodzajem klubu zrzeszającego badaczy z różnych krajów, gdzie będą mogli omawiać na mniej formalnej płaszczyźnie kwestie związane z badaniem mediów. Dzisiaj należą do niej przedstawiciele 21 krajów.

Założeniem EMRO jest dzielenie się doświadczeniami, przedstawianie prezentacji oraz prowadzenie dyskusji, które zawsze były bardzo otwarte i pozbawione komercyjnego charakteru. Dzielono się problemami, pokazywano sukcesy i porażki. Dla wielu europejskich Joint Industry Commitees, Media Owner Commitees i instytutów badawczych EMRO jest wspaniałą platformą, gdzie niezależnie od rywalizacji czy konkurencji można dyskutować oraz dzielić się wiedzą i praktyką.

Najważniejszą aktywnością tej organizacji są doroczne konferencje. W maju, po 2 latach przerwy spowodowanej Covidem, spotkało się w Cascai pod Lizboną ponad 90 reprezentantów z 19 krajów.

Wystąpienia dotyczyły rozwoju standardów badań video, radia, OOH, online oraz cross mediów. Główny wniosek, jaki wysnułam po wysłuchaniu wystąpień i dyskusji, jest taki, że europejskie badania mediów zmierzają w kierunku rozwiązań hybrydowych – łączenia różnych baz danych. Podstawą są dobrze zrekrutowane i skonstruowane panele mierzące poszczególne media w najbardziej odpowiedni sposób: TV miernik przy TV (tzw. telemetr), video streaming – stream miernik (rodzaj routera), online – site software, audio – badanie typu day after recall, dzienniczek, miernik passive, itp.

Spośród wszystkich prezentacji moją uwagę szczególnie przykuł holenderski pomysł rozwiązania hybrydowego, będący najciekawszym przykładem współdziałania i porozumienia rynkowego; prezentacja Mediametrie i CESP będąca przymiarką do uwspólnienia wskaźników dla kampanii w TV i online; Mediametrie Proof of Concept łączenia big data (danych pochodzących od operatora satelitarnego Canal+) i danych panelowych TV MediaMat oraz wystąpienie RAJAR, brytyjskiego Joint Industry Committee sterującego badaniem radia.

  

Holenderska droga do pomiaru cross mediowego

  

Działające w Holandii trzy organizacje typu Joint Industry Committees (TV, radio, prasa i online) kilka lat temu porozumiały się i stworzyły wspólną platformę zwaną NMO (National Media Onderzoek). Wychodząc od różnego podejścia do pomiaru każdego z mediów, zbudowano wspólny model, Blue Print, który uzyskał akceptację wszystkich graczy na holenderskim rynku reklamowym i mediowym.

conowegowbadaniach-01

Ten teoretyczny model został następnie w procesie uzgodnień oraz przetargów z agencjami badawczymi „przekuty” na model funkcjonalny.

conowegowbadaniach-02

Zakłada on konstrukcję składającą się z wielu „cegiełek” (wg nomenklatury NMO), swoistą budowlę z różnych źródeł danych, mających części wspólne i umożliwiające analizę zarówno na poziomie poszczególnych baz danych (np. TV, prasa, radio, digital), jak i na poziomie cross-mediów. Spełnia tym samym oczekiwania zarówno mediów, które potrzebują dane do przygotowania ramówek, jak i agencji mediowych i reklamodawców, którzy potrzebują danych zintegrowanych, dających obraz współkonsumpcji mediów.

Holenderski projekt jest w trakcie realizacji; rozstrzygnięta została większość przetargów, pierwsze dane spodziewane są jeszcze w tym roku. NMO pracuje teraz nad systemem oznaczania reklam i kontentu unikalnym ID, aby móc śledzić rezultaty kampanii reklamowych w różnych mediach oraz umożliwić określenie wielkości audytorium danego kontentu – niezależnie od medium, w którym się pojawia.

conowegowbadaniach-03

conowegowbadaniach-04

 

 

Francuski sposób na łączenie świata TV i digital

  

Francuska firma Mediametrie – której udziałowcami są media oraz agencje mediowe – wraz z CESP – firmą zajmującą się audytem badań mediów – zaproponowały w swojej prezentacji sposób na zbudowanie wspólnych wskaźników i rozliczeń reklamowych dla TV i online. Odpowiedziały tym samym na postulaty reklamodawców zawarte w manifeście WFA (World Federation of Advertisers), aby transakcje mediowe na każdym z lokalnych rynków były zawierane w oparciu o cross-mediowe pomiary, skonstruowane tak, by dostarczały kompleksowe, wiarygodne i obiektywne dane dla TV & digitalu, obejmujące kontent i reklamę.

Ich zdaniem takie wskaźniki powinny być zbudowane zgodnie ze standardem ogłoszonym przez amerykańskie MRC (Media Rating Council). Punktem wyjścia powinno być viewable impressions and durations.

conowegowbadaniach-05

conowegowbadaniach-06

Przechodząc do praktycznych rozwiązań, proponują wprowadzenie platformy XCR – TV+ online – która będzie połączeniem danych o efektach kampanii TV pochodzącymi z panelu MediaMat oraz danych o rezultatach kampanii online pochodzącymi z DAR (Digital Ad Rating /Nielsen).

conowegowbadaniach-07

Pozostając w świecie TV, chciałabym odnotować jeszcze propozycję Mediametrie polegającą na integracji big data – danych pochodzących od operatora satelitarnego Canal+ – z danymi z panelu TV MediaMat. Projekt ma rozwiązać problem fragmentaryzacji rynku telewizyjnego i dylematu, jak analizować dane dla kanałów tematycznych i niszowych. Projekt w swojej konstrukcji i założeniach przypomina wprowadzony przez laty przez AtMedia system SpotLight, którego realizatorem był Nielsen.

  

RAJAR – brytyjskie podejście do radia

  

Paul Kennedy, reprezentujący organizację badawczą RAJAR, omówił sytuację i status pomiaru radia w Wielkiej Brytanii – rynku, który dla wielu jest wzorem do naśladowania. Wielość stacji oraz ich rozproszenie może nasuwać skojarzenia z rynkiem polskim. RAJAR swoim pomiarem obejmuje bowiem krajowe stacje komercyjne (3), krajowe stacje publiczne (5), krajowe stacje cyfrowe – publiczne (5) i komercyjne (42), ponadto regionalne (4) i lokalne publiczne (39) oraz 230 lokalnych stacji komercyjnych. W czasie pandemii organizacja podjęła decyzję o wstrzymaniu przeprowadzania badań w terenie, posługując się – po uzyskaniu aprobaty przedstawicieli strony zakupowej – danymi sprzed Covid.

Aktualny pomiar radia to ponad 100 000 wywiadów dzienniczkowych (online, na papierze, w aplikacji mobilnej) realizowanych w ciągu roku. Dane prezentowane są w podziale na 15 minut słuchalności. RAJAR przetestował alternatywne wobec dzienniczków technologie badawcze – CATI, pasywny pomiar, wywiady face to face, badania panelowe, różne sposoby doboru próby i metody prezentacji danych – i podzielił się wnioskami z uczestnikami konferencji. Najlepszym rozwiązaniem jest podejście hybrydowe: połączenie panelu z pasywnym miernikiem, panelem dzienniczkowym i wywiadami face to face, gdzie badania pasywne dostarczają stabilnej podstawy – wzoru konsumpcji, wywiady face to face zapewniają zasięg lokalny, a panel dzienniczkowy wspiera projekt dla poszczególnych odcinków czasowych.

conowegowbadaniach-08

conowegowbadaniach-09

Europa widzi potrzebę wykorzystania jak najlepszych źródeł informacji o konsumpcji mediów, ich integracji oraz zwiększenia ich wolumenu poprzez dołączenie big data, aby zapewnić jak najdokładniejsze wyniki, a tym samym uczynić proces tradingu mediów transparentnym i wiarygodnym. Ostatnia konferencja EMRO i obserwacja tego, co dzieje się na poszczególnych rynkach, pokazała dobitnie, że wiele z nich realizuje projekty hybrydowe. Następne miesiące i lata pokażą, jakie są ich rezultaty.

  

O AUTORCE:

Elżbieta Gorajewska. Z branżą badawczą związana od prawie 40 lat. Przez ostatnich kilkanaście lat dyrektor zarządzająca Nielsen Audience Measurement, obecnie pełni rolę zewnętrznego konsultanta. Przedstawicielka Polski w organizacji EMRO, członek ESOMAR i PTBRiO, była również członkiem jury Effie Awards. Prelegentka na branżowych konferencjach w Polsce i zagranicą.