OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU (pdf)

 1. ORGANIZATOR PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
  1. Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP: 526-23-97-001.
  2. Szkolenia odbywają się w salach szkoleniowych w budynku Agory, przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie lub po wcześniejszym uzgodnieniu w miejscu wskazanym przez Organizatora lub Zamawiającego.
 2. REJESTRACJA NA SZKOLENIE
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na szkolenie oraz przesłanie jego skanu drogą elektroniczną na adres szkolenia@sar.org.pl.
  2. Zgłoszenie uczestnika na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
  1. Organizator po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w ciągu 2 dni roboczych potwierdza Zamawiającemu za pośrednictwem e-maila wpisanie Uczestnika na listę szkolenia- potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu.
  2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu.
  3. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE
  1. Po wpłynięciu zgłoszenia, zostaje wystawiona faktura proforma, na podstawie której należy dokonać płatności za udział w szkoleniu.
  2. Warunkiem udziału w Szkoleniu, jest przesłanie do organizatora potwierdzenia przelewu, w nieprzekraczalnym terminie 24h przed planowaną datą szkolenia, na adres: szkolenia@sar.org.pl.
  3. Zgłoszona osoba może uczestniczyć w Szkoleniu, po wpłynięciu zgłoszenia i dokonaniu pełnej opłaty na konto Organizatora: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, nr konta: 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684.
  4. Ceny podane w ofercie oraz na stronie www są cenami netto dla jednej osoby biorącej udział w szkoleniu, do których należy doliczyć ustawowy podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.
  5. Cena szkolenia otwartego organizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, zimne i ciepłe napoje, owoce, słodycze i wydanie certyfikatu. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów: zakwaterowania, dojazdu. Zakres szkoleń zamkniętych ustalany jest indywidualnie.

Osoby i firmy obowiązane są dopełniać we własnym zakresie wszelkiego obiegu dokumentów, potrzebnych do uiszczenia płatności za szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez pracowników firm procedur zamówień ( purchase order). Jednoznacznym zgłoszeniem udziału w szkoleniu, jest podpisanie formularza zgłoszeniowego. W związku z powyższym, na formularzach zgłoszeniowych wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie, oraz osoby odpowiedzialnej za kwestie finansowe firmy.

 1. TERMINY I ZAKRES SZKOLEŃ
  1. Zakres tematyczny szkoleń autorskich oraz warsztatów może podlegać modyfikacjom po wcześniejszym ustaleniu w zależności od indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
  2. Szkolenia organizowane są zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępnym na stronie www.sar.org.pl lub po wcześniejszym uzgodnieniu w terminie wskazanym przez Organizatora lub Zamawiającego.
 1. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
  1. Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić pisemnie na adres szkolenia@sar.org.pl najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału 48h przed planowaną datą szkolenia Organizator pobierze 50% opłaty za dotychczasowe usługi przygotowawcze do szkolenia. W przypadku rezygnacji w przeddzień i w dniu szkolenia Organizator pobierze od Zgłaszającego pełną opłatę za dotychczasowe usługi przygotowawcze do szkolenia.
 2. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
  1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
  2. O wszelkich zmianach dotyczących Szkolenia jego Uczestnicy będą informowani drogą mailową lub telefonicznie, na adres em-mail lub numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu.
  3. W przypadku odwołania szkolenia lub braku akceptacji przez Uczestnika nowego terminu Szkolenia, Organizator zobowiązany jest do dokonania zwrotu całości dokonanej opłaty za Szkolenie.
  4. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia.
 3. REKLAMACJE
  1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, przesyłając pismo reklamacyjne:
   • Listem poleconym na adres Organizatora: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
   • Lub na adres e-mail: szkolenia@sar.org.pl.
  3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora, informuje Reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji tzn. czy została uznana, czy też odrzucona. Jeśli reklamacja ww. czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia Reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA
  1. Uczestnicy otrzymują Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu w języku polskim oraz na życzenie w języku angielskim.
 5. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE
  1. Materiały szkoleniowe, jeżeli tylko są dostarczane Uczestnikom przez Organizatora, przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania, z zastrzeżeniem  zapisów pkt 2 niniejszego paragrafu. 
  2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych. 
  3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanego Szkolenia. 
  2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ze wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia Organizatora za Szkolenie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Uczestnika w postaci utraconych korzyści jest wyłączona. 
  3. Uczestnikowi Szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator lub Instruktor wyrazi uprzednią zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku, popartą zgodą innych Uczestników Szkolenia.
 1. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach Zgłoszenia jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Uczestnik ma prawo do pełnego dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone. 
  4. Informujemy, że przekazane Organizatorowi dane osobowe są przetwarzane w celu i w sposób określony w „Polityce prywatności Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.sar.org.pl (zwaną dalej „Polityką”). 
  5. Przed przekazaniem do Organizatora swoich danych osobowych, wymagane jest zapoznanie się z zapisami Polityki i akceptacja jej postanowień przed przekazaniem danych osobowych do Organizatora. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Polityki.