• Inicjujemy dyskusje i pobudzamy do ustawicznego kształcenia: inspirujemy, dajemy możliwość kontaktu z najnowszymi trendami, angażujemy liderów branży do wymiany doświadczeń 
  • Dzielimy się wiedzą ważną dla branży.  
  • Systematycznie zamieszczamy opracowania własne oraz raporty i badania członków SAR, Rady Sektorowej ds. Kompetencji Marketingowych oraz innych podmiotów, przybliżające obszary, w których się specjalizujemy. 

Raport_Being_Well_The_Next_Wave_of_Wellbeing_Brands_One_Eleven_Final

Being Well Trend Report 2021

Wyjątkowość Wellbeing, dobrostanu, wiąże się z jego szerokim spektrum, które powoduje, że jest ono atrakcyjne dla tak wielu osób w przeróżnych branżach. Rynek farmaceutyczny, branża spożywcza, nowe technologie, usługi, kosmetyki, fitness, parenting – ciężko znaleźć gałąź biznesu, która z sukcesem nie pochyla się w stronę Wellbeingu. To holistyczne podejście do zdrowia stanowczo wykracza poza ramy dotychczasowych kategorii, stwarzając okazję do tworzenia nowych i zmuszając kolejne biznesy do myślenia “out-of-the-box” w celu wyprzedzenia konkurencji z nowymi pomysłami na wprowadzenie trendu do swojej marki. W raporcie przygotowanym przez One Eleven znajduje się:

  • ponad 400 globalnych marek z wielu branży w obszarze Wellbeing,
  • prezentacja 64 najatrakcyjniejszych brandów,
  • opis 6 kluczowych trendów rozbitych na 26 subtrendów, dzięki którym lepiej zrozumiesz, jakie typy usług są obecnie najbardziej na czasie.

Do pobrania raportu szczególnie zachęcamy marketerów poszukujących nowych inspiracji do rozwoju marek i biznesu. 

https://www.o11e.pl/raporty/being-well

  Bez tytułu

 

 

 

 

 

 

Badanie Meaningful Brands 2021 agencji Havas 

Porównanie wyników z kolejnych fal Meaningful Brands w Polsce pokazuje, że ludzie coraz częściej poszukują osobistych i społecznych wartości marek. Badanie wskazuje, że cena, a nawet jakość schodzą na dalszy plan i nie są najważniejszymi czynnikami wyboru marki. Rośną za to znaczenie dotrzymywania obietnic przez marki, ich aktywność i działania prospołeczne. Podobnie rzecz się ma z atrakcyjnością treści serwowanych przez brandy swoim konsumentom, którzy poznawczo są już na granicy możliwości przetwarzania. Niezmiennie 90% z nich oczekuje od marek wartościowego contentu i aktywacji, i dobrą wiadomością dla marketerów jest fakt, że w tegorocznej fali badania już 60% tych treści ocenianych jest jako meaningful, w stosunku do roku 2019, kiedy odsetek ten wynosił niewiele ponad 50%. Komunikacja oparta na tych wartościach jest uniwersalnym przepisem na dotarcie do serca konsumenta i nie musi być wcale domeną dużych, globalnych koncernów.

https://raporty-meaningful.pl/ 

Badanie stawek i płac SAR 

BADANIE STAWEK I PŁAC SAR

Trendy w wynagrodzeniach w branży komunikacji marketingowej – wnioski z badania płac i stawek 2021 

 Coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w 2021 roku objęło łącznie 75 firm i marek. Analiza danych płacowych o 5328 pracownikach, potwierdziła liczebną przewagę kobiet 

w sektorze, a jednocześnie określiła poziom nierówności płac pomiędzy płciami.
W zestawieniu pojawiły się także wyceny nowych stanowisk, m.in. z obszaru e-commerce i UX. Badanie przeprowadzone wśród zrzeszonych w SAR podmiotów, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą Willis Towers Watson Polska.

Badanie zrealizowane w styczniu i lutym 2021 r. ukazało kilka tendencji rynkowych, łącznie z wpływem kryzysu pandemicznego na wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej.  Połowa firm, które w roku 2020 dokonały czasowego ograniczenia wynagrodzeń, jako środka obrony przez negatywnymi skutkami koronawirusa – już zrekompensowała to pracownikom, lub planuje wypłacić rekompensatę w trakcie bieżącego roku.

Dane z raportu pokazują wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników sektora, w porównaniu do wyników badania z połowy 2019 r., na przeciętnym poziomie 3,7% w odniesieniu do płacy całkowitej, a w przypadku płacy zasadniczej o 4,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost stawek odnotowano dla 61% stanowisk wycenionych rynkowo w obu edycjach badania. 

Całkowite koszty wynagrodzeń dla pracodawców – z uwzględnieniem narzutów oraz zmian
w poziomach zatrudnienia, mają urosnąć w roku 2021 przeciętnie o 5%, przy czym ponad ¼ firm planuje utrzymać te koszty poniżej zrealizowanych w roku 2020. Wzrosty budżetów płac są w znacznej mierze konsumowane przez ubruttowienie płac w związku ze zmianami przepisów dotyczących 50% ulgi podatkowej w umowach o dzieło (ograniczenie zakresu stosowania tej ulgi do wybranych stanowisk) oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po raz pierwszy na taką skalę, w ramach badania zbierane były dane płacowe w podziale na kobiety i mężczyzn, w celu uzyskania danych do wskaźników  Equel Pay i Gender Gap.       

Według wskaźnika Równa Płaca (Equel Pay), oznaczającego średnią płacę zasadniczą kobiet względem średniej dla mężczyzn na tych samych stanowiskach, kobiety zajmujące to samo stanowisko co mężczyźni zarabiały średnio 9% mniej niż mężczyźni. Na 20 stanowiskach spośród 80 wyróżnionych, kobiety zarabiały więcej lub równo z mężczyznami. 

Według wskaźnika Gender Gap, który przedstawia procentową różnicę pomiędzy średnią płacą zasadniczą wszystkich kobiet i średnią płacą zasadniczą wszystkich mężczyzn, obliczoną dla wszystkich osób, których dane zebrano w badaniu. Średnio kobiety w sektorze zarabiają 19% mniej niż mężczyźni, jeśli zsumujemy płace dla wszystkich osób, bez względu na poziom stanowiska. Duży wpływ na wynik wskaźnika Gender GAP ma przewaga zatrudnienia mężczyzn na najwyższych stanowiskach managerskich (56% do 44%) oraz stanowiskach starszych ekspertów (54% do 46%). Natomiast już wyższy i średni poziom managerski to przewaga kobiet na poziomie od 6 % do 21%.    

Wskaźnik luki płacowej jest porównywalny z poziomem zanotowanym w ostatnim badaniu rynkowych wynagrodzeń prowadzonym przez Willis Towers Watson Polska dla branży ogólnej w Polsce (19%) i jest nieznacznie lepszy niż wskaźnik dla branży mediowej* w Polsce (20%).

Feminizacja branży komunikacji marketingowej jest powszechnie znana – w niektórych obszarach wskaźnik zatrudnienia osiąga poziom 75% dla kobiet, w porównaniu do 25% dla mężczyzn 

 

Deloitte Global Marketing Trends 2021 

Deloitte: GLOBAL MARKETING TRENDS 2021 

Jak wyznaczyć kurs w czasach niepewności? W najbardziej niepewnych czasach wszyscy szukamy wsparcia, nagradzając te z firm, które pomagają zaspokoić naszą pilną potrzebę łączności i więzi. 

Deloitte przedstawia siedem trendów, aby pomóc kadrom zarządzającym przebić się przez mur niepewności i podjąć działania mające na celu niesienie pomocy ludziom. Trendy te pozwolą liderom reagować na potrzeby klientów w miarę ich powstawania, zmieniać modele biznesowe w taki sposób, aby lepiej dostosować je do zmieniających się potrzeb oraz pielęgnować i wzmacniać więzi międzyludzkie, których wszyscy pragniemy.  

„Jesteśmy świadkami drugiej fali pandemii i kolejne kraje wracają do zacieśniania obostrzeń służących powstrzymaniu wirusa. Nic więc dziwnego, że kadra zarządzająca z niepokojem patrzy w przyszłość, bo najbliższe miesiące w większym lub mniejszym stopniu dotkną każdą branżę. Pandemia COVID-19 zmusza firmy do ciągłej zmiany podejścia biznesowego i relacji z klientami. W Deloitte przygotowaliśmy siedem marketingowych trendów, które pomogą firmom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Są to: cel, doświadczenie człowieka, połączenie, zaufanie, udział, talent i zwinność” – mówi Jan Michalski, Partner, lider Deloitte Digital w Europie Środkowej. 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Articles/Raport-Global-Marketing-Trends-2021-Jak-wyznaczyc-kurs-w-czasach-niepewnosci.html 

 

Carat Trends

Carat Trends 2021 

Pięćdziesiąt lat temu futurysta Alvin Toffler napisał książka Future Shock. Zdefiniował w niej „future shock”, jako stan psychologiczny wywołany osobistą percepcją „zbyt dużej zmiany w zbyt krótkim okresie czasu”. To właśnie przeżywamy obecnie.  

Dla marek niestabilne czasy oznaczają większą potrzebę inteligencji emocjonalnej; słuchanie i zrozumienie, jak czują się ich konsumenci i pomaganie ludziom w poruszaniu się po nowym świecie poprzez swoje produkty, usługi i działania. 

Pierwsza część raportu przedstawia pięć długoterminowych trendów społecznych, które zmieniają sposób naszego życia. W części drugiej to przegląd wzorców i innowacji w perspektywie krótkoterminowej, które dostrzegamy w środowisku medialnym w 2021 roku. Część trzecia dotyczy przecięć między trendami. Stanowi punkt wyjścia do myślenia o sposobach tworzenia inteligentnych, inteligentnych emocjonalnie doświadczeń dla ludzi w 2021 r. 

https://www.carat.com/thoughts-and-views/Carat-2021-media-trends 

 

Wavemaker Newsletter

Wavemaker: COVID 19: trendy w mediach i reklamie 

2020 rok zweryfikował jakość dalekosiężnych prognoz. Większość map trendów trafiła do kosza zweryfikowana przez covidową rzeczywistość. Po roku 2021 tym spodziewamy się już większej przewidywalności, m.in. w związku ze szczepionką, ale i tak w naszym newsletterze nie będziemy za daleko wybiegać w przyszłość, a raczej skupiać na tym, co bliskie i praktyczne.  

W pierwszym wydaniu newslettera Wavemaker w 2021 roku znajdziecie m.in. insighty dotyczące telewizji i zmian jakie zachodzą, informacje na temat Amazona oraz kolejne nowości na temat Ad Fraudów. 

 

Deloitte Insights - Tech Trends 2021

Deloitte Insights  2021 – Tech Trends 

Raport opisuje trendy, które w najbliższych 18-24 miesiącach mogą spowodować rewolucję w firmach. Poświęcony jest zagadnieniom nierozłączności strategii biznesowej i technologii, sposobom wykorzystania innowacyjnych oraz śmiałym, nowym rozwiązaniom, umożliwiającym optymalizację procesów rozwoju i przetwarzania danych w celu optymalizacji działania algorytmów uczenia maszynowego. Omawiane tematy obejmują również nową rolę łańcucha dostaw, jako nośnika wartości, cyberrewolucję spowodowaną brakiem zaufania oraz szybkie zacieranie granic między światem realnym a wirtualnym. W raporcie przedstawione są również prognozy dotyczące przyszłości pracy oraz nowe narzędzia, których zastosowanie ma zapewnić różnorodność, równe traktowanie i zapobiegać wykluczeniu. 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends.html 

 

Dentsu_Brave_New_Normal_Creative_Trends_2021

dentsu: „Brave New Normal – Creative Trends 2021 

Eksperci dentsu zaprezentowali najnowszy, w którym prognozują, jakie zmiany społeczne zadzieją się w nowej rzeczywistość post-pandemicznej, a także co już pod wpływem pandemii COVID-19 uległo zmianie – jak ewoluowało podejście konsumentów oraz jakie nowe możliwości świat zaproponował markom. Najważniejsze trendy, to gospodarka oparta na wirtualnych doświadczeniach, silne pragnienie wspólnoty i autentyczności, czy oraz ciągły rozwój AI. 

 „Szczegółowe dane dotyczące konkretnego użytkownika są w dzisiejszych czasach walutą. Nie chodzi tu jednak tylko o nasze preferencje zakupowe – w ostatnim czasie szczególne znaczenie mają dane dotyczące naszego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Aplikacje, których używamy na co dzień monitorują zmiany w naszym nastroju i rytmie dnia, opierając się nie tylko na takich detalach jak muzyka, której słuchamy, ale również na tym, jaki ton ma nasz głos lub na treściach, na których zawieszamy oko na dłużej. Zważywszy na rosnącą popularność aplikacji związanych z relaksem i wellbeing (tylko w kwietniu 2020 aplikację Calm pobrało 3,9 miliona użytkowników), a także wiele kampanii reklamowych nawiązujących do tego, jak radzić sobie w tym trudnym czasie możemy zaobserwować bardzo budujący trend – wiele marek modyfikuje swoje strategie komunikacyjne, aby mieć na uwadze dobre samopoczucie i komfort psychiczny konsumentów.” Anna Nowak, Creative Technology Expert, dentsu X 

https://info.dentsu.com/dentsu-creative-trends-report-2021 

 

1200x628-social-media-9

Silversi w sektorze komunikacji marketingowej 

Celem badania było zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możliwości i problemów doświadczanych przez osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej z uwzględnieniem osób z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w branży marketingowej. 
Raport zawiera podsumowanie, wnioski i rekomendacje z trzech części badania: desk research – analiza materiałów zastanych – przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularno-naukowych; badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców oraz badanie ilościowe – obejmujące pracodawców. 

„Bardzo dobrze, że raport powstał. Osób doświadczonych w branży jest coraz więcej a zwrócenie uwagi na wartości jakie niesie ze sobą pokolenie „silver” w naszym sektorze jest niebagatelne. Czas na ekspozycję tych cech (zaangażowanie, solidność, terminowość, kompetencje interpersonalne i techniczne, wysoka kultura osobista, wiedza, znajomość wielu zagadnień, sprawność, relacje etc) i pomoc wielu przedsiębiorstwom i osobom. Zdecydowanie potrzebna kampania, która zbuduje odpowiednią świadomość o wyżej wymienionych skierowana do tych, którzy zatrudniają tylko młodsze generacje jak łączyć pokolenia. Bardzo dobrym przykładem takich prac jest symbioza generacyjna np. w BBDO. Pokazywanie konkretnych przykładów współpracy w ekosystemach naszych biur jest mega ważne szczególnie dla firm zatrudniających tylko pokolenie digital native”. Komentuje Radek Miklaszewski z BBDO. 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/02/Silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej_raport_01.2021.pdf 


Havas

JAK ROK Z KORONAWIRUSEM WPŁYNĄŁ NA KONSUMENTA? RAPORT Z BADANIA KORONABUS – HAVAS MEDIA GROUP.

Nasz najnowszy raport Koronabus to wyjątkowy przewodnik obrazujący kluczowe zmiany w zachowaniach Polaków w czasach pandemii. Od początku uważnie śledzimy jaki wpływ na rynek, media, ale też na konsumentów, ma Covid-19. Raport Koronabus to unikatowe podsumowanie 6 poprzednich fal badania, pokazujące jak ponad rok z koronawirusem zmienił konsumenta, jego nawyki czy zwyczaje zakupowe. Pokazujemy również które marki i jakie aktywności w walce ze skutkami koronawirusa, zostały najlepiej zapamiętane przez Polaków oraz stawiamy pytania o przyszłość po pandemii – mówi Małgorzata Węgierek, CEO Havas Media Group

Raport można w całości pobrać bezpłatnie na  https://raporty-meaningful.pl/